RODO

Szanowni Państwo będąc naszymi gośćmi przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe celem weryfikacji osób wchodzących i przebywających w siedzibie lub biurach Electrum Concreo Sp. z o.o., co jest połączone z przetwarzaniem wizerunku poprzez funkcjonujący monitoring wizyjny. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych gości jest Electrum Concreo Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000080197, posiadająca nr NIP: 5422741371; nr REGON: 052025420, kapitał zakładowy w wysokości 625.000,00 PLN, zwana dalej „Electrum Concreo”.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących danej osobie praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: electrum@electrum.pl.
 3. Podane dane osobowe, w tym również dane w postaci wizerunku osoby zarejestrowanego przez kamery monitoringu wizyjnego, będą przetwarzane przez Electrum Concreo w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie siedziby i biur użytkowanych przez Electrum Concreo, ochrony mienia i tajemnic prawnie chronionych oraz weryfikacji gości.
 4. Odbiorcami danych mogą być współpracujące z administratorem firmy świadczące usługi teleinformatyczne, dostawcy sprzętu technicznego, firmy świadczące usługi ochrony mienia, kancelariom prawnym oraz spółki z grupy kapitałowej.
 5. Dane gości będą przechowywane:
  1. przez okres związany z przedawnieniem ewentualnych roszczeń,
  2. w przypadku zapisów z monitoringu wizyjnego – przez okres maksymalnie 2 miesięcy, chyba że zostaną przekazane w ramach toczącego się postępowania sądowego lub administracyjnego.
 6. Każdy ma prawo, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w siedzibie lub biurach Electrum Concreo oraz weryfikacji gości.
 1.  

Szanowni Państwo informujemy, że podczas podejmowanego kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną, mogą być przetwarzane podane przez Państwa dane. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Państwa jest Electrum Concreo Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000080197, posiadająca nr NIP: 5422741371, nr REGON: 052025420 kapitał zakładowy w wysokości 625.000,00 PLN, zwana dalej „Electrum Concreo”.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: electrum@electrum.pl.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Electrum Concreo:
  1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia samej umowy;
  2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością załatwienia innych zdarzeń i spraw, co do których wykonania zobowiązana jest Electrum Concreo, w tym odpowiedzi na przesłane zapytania i utrzymywania dalszego kontaktu;
  3. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością dochodzenia roszczeń związanych z realizowanymi umowami i świadczonymi usługami;
  4. na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody.
 4. Podane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, firmom świadczącym usługi ochrony mienia, kancelariom prawnym a także spółkom z grupy kapitałowej Electrum.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do załatwienia zgłoszonej sprawy lub zdarzenia, nie dłużej jednak niż przez rok, przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne.
 6. Każdy, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowego i efektywnego załatwienia Państwa sprawy lub zgłoszenia, a także przesłania odpowiedzi na zapytanie i dalszej korespondencji.
Szanowni Państwo informujemy, iż w związku z zawartą umową z Klientem lub celem podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy, przetwarzamy Państwa dane osobowe jako pracowników lub współpracowników Klienta, które są danymi kontaktowymi. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.
 1. Administratorem danych osobowych reprezentantów, przedstawicieli, pracowników i współpracowników Wykonawcy jest Electrum Concreo sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000080197, posiadająca nr NIP: 5422741371, nr REGON: 052025420, kapitał zakładowy w wysokości 625.000,00 PLN, zwana dalej Zamawiającym.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: electrum@electrum.pl.
 3. Udostępnione Zamawiającemu dane będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem umowy oraz celach kontaktowych, w tym związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych który przekazał dane – Wykonawcy, a także prawnie uzasadniony interes Zamawiającego, któremu dane zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji Umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami.
 4. Zamawiający przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez Wykonawcę, który jest źródłem danych osobowych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, firmom kurierskim, jak również innym odbiorcom w szczególności operator pocztowym oraz spółkom z grupy kapitałowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów odnoszących się do zawarcia i realizacji zawartej Umowy, stanowiących podstawę tego przetwarzania, dla celów archiwizacyjnych, jak również związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń.
 7. Każda z osób, której dane zostały przekazane, z ograniczeniami wskazanymi w RODO, ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych reprezentantów i przedstawicieli Wykonawcy stanowi wymóg przepisów prawa celem zawarcia niniejszej Umowy i jest konieczne do jej prawidłowej realizacji, natomiast w przypadku danych pracowników i współpracowników jest dobrowolne i wpływa na efektywność i prawidłowość jej wykonywania. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej wykonanie lub też prawidłową jej realizację.
 1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy/Zleceniobiorcy jest Electrum Concreo Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000080197, posiadająca nr NIP: 5422741371; nr REGON: 052025420, kapitał zakładowy w wysokości 625.000,00 PLN, zwana dalej Zamawiającym.
 2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym także celem skorzystania z przysługujących praw można kontaktować się elektronicznie pod adresem: electrum@electrum.pl.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego:
 4. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy;
 5. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie rozliczania zawartych umów oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także archiwizacji dokumentacji podatkowej;
 6. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z ewentualną koniecznością dochodzenia roszczeń z tytułu zawarcia niniejszej umowy czy też współpracą z wywiadowniami gospodarczymi w celu weryfikacji wiarygodności i wypłacalności Wykonawcy/Zleceniobiorcy, koniecznością należytego wypełnienia obowiązków prawnych względem Inwestora, wynikających z zawartego przez Zamawiającego Kontraktu;
 7. na podstawie zgody – w przypadku gdy zgoda jest wymagana i w celach wskazanych w treści zgody.
 8. W ramach prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotu zawieranych umów Zamawiający może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
 9. podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym kancelariom prawnym, podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, firmom kurierskim;
 10. spółkom z grupy kapitałowej;
 11. operatorom pocztowym, bankom i instytucjom finansowym w ramach realizacji płatności bezgotówkowych;
 12. organom i podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa, poza prowadzonymi skonkretyzowanymi postępowaniami.
 13. Dane osobowe Wykonawcy/Zleceniobiorcy będą przechowywane przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do archiwizacji dokumentacji.
 14. Wykonawca/Zleceniobiorca, z ograniczeniami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Podanie danych osobowych stanowi wymóg przepisów prawa celem zawarcia niniejszej umowy i jest konieczne do jej prawidłowej realizacji, natomiast w przypadku zgody jest dobrowolne i wpływa na efektywność i prawidłowość jej wykonywania, przy czym Wykonawca/Zleceniobiorca ma prawo do odwołania zgody w każdym czasie, jednakże dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody pozostaje legalne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej wykonanie.