RODO

W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych Grupa Electrum przyjęła niniejszą Politykę Prywatności. Dbając o najwyższy standard usług szanując prawo do prywatności osób, których dane przetwarzamy, w tym osób korzystających z naszych usług, naszych kontrahentów i ich pracowników, informujemy, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

Celem zapewnienia transparentność realizowanych procesów przetwarzania, przedstawiamy obowiązujące w Electrum Concreo Sp. z o.o. zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Polityka ostatnio aktualizowana dnia 19.10.2022 r.

 1. Kto jest administratorem Pani / Pana danych osobowych My, Electrum Concreo sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku jesteśmy Administratorem Pani / Pana danych osobowych. Może Pani / Pan skontaktować się z nami:
 • listownie, wysyłając pismo na adres: Watykańska 13, 15-638 Białystok
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: iod@electrum.pl
 • telefonicznie, pod numerem: +48 85 664 73 73, tel. +48 85 664 73 72
 1. Jak może się Pani / Pan skontaktować z inspektorem ochrony danych Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za obszar ochrony danych, z którą może Pani / Pan skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących ochrony Pani / Pana danych osobowych:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: iod@electrum.pl
 • listownie, wysyłając pismo na adres: Watykańska 13, 15-638 Białystok
 1. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani / Pana dane Przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe w celu:
 • rejestrowania obrazu na terenie parkingu i biura (wejście do biura, pomieszczenie recepcji, korytarze oraz pomieszczenie serwerowni) w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego, w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji poufnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rozpatrzenia złożonej przez Panią / Pana skargi, wniosku lub zapytania w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na podnoszeniu poziomu jakości naszych usług oraz ograniczenia ryzyka wystąpienia potencjalnych roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Jakie prawa przysługują Pani / Panu w związku z przetwarzaniem danych Przysługują Pani / Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo sprostowania Pani / Pana danych;
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
 • prawo przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Komu przekazujemy Pani / Pana dane:
 • Pani / Pana dane osobowe ujawniamy innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Electrum w związku z realizacją umów, a także naszym podwykonawcom, np. dostawcom usług IT,
 • Pani / Pana dane osobowe przekazujemy także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Nie przekazujemy Pani / Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 1. Jak długo będziemy przechowywać Pani / Pana dane Pani / Pana dane osobowe przetwarzamy w następujących okresach:
 • w zakresie celu określonego w ust. 3 pkt 1) nagrania obrazu przechowujemy maksymalnie przez 3 miesiące od dnia nagrania, a po tym czasie zapis obrazu jest nadpisywany. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy poweźmiemy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania nagrań może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 • w zakresie celów określonych w ust. 3 pkt 2) przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Czy podanie przez Panią / Pana danych jest obowiązkowe W celu umożliwienia wstępu na teren biura (w tym obszar objęty monitoringiem) podanie danych osobowych jest przez nas wymagane. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celach określonych w ust. 3 pkt 2) podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak uniemożliwić rozpatrzenie złożonej przez Panią / Pana skargi, wniosku lub zapytania i udzielenie odpowiedzi.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Pani / Pana danych Nie przetwarzamy Pani / Pana danych osobowych stosując zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 1. Kto jest administratorem Pana / Pani danych osobowych
  My Electrum Concreo Sp. z o.o. jesteśmy administratorem Pana / Pani danych osobowych. Może Pan / Pani  skontaktować się z nami:
 • listownie, wysyłając pismo na adres: ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: iod@electrum.pl;
 • telefonicznie, pod numerem: 85 664 73 73.
 1. Jak może się Pan / Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
  Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za obszar ochrony danych osobowych, z którą może Pan / Pani skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących ochrony Pana / Pani danych osobowych:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: iod@electrum.pl;
 • listownie, wysyłając pismo na adres: ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok.
 1. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Pana / Pani dane
  Przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe w celu:
 • identyfikacji osoby zgłaszającej naruszenie oraz podjęcia przez nas stosownych działań w związku ze zgłoszonym naruszeniem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu możliwości podjęcia niezbędnych działań w związku ze zgłoszonym naruszeniem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i twierdzeniami w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Jakie prawa przysługują Panu / Pani w związku z przetwarzaniem danych
  Przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:
 • prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Pana / Panią zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 • prawo dostępu do Pana / Pani danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo sprostowania Pana / Pani danych;
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
 • prawo przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Komu przekazujemy Pana / Pani dane
 • Pana / Pani dane osobowe ujawniamy innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Electrum w związku z realizacją umów, a także naszym partnerom, z którymi współpracujemy w ramach realizacji procesów dotyczących spraw personalnych np. kancelariom prawnym, firmom IT w szczególności Braf.tech Sp. z o.o. Staniątki 858, 32-005 Staniątki w zakresie dostarczenia oprogramowania pełniącego funkcję wewnętrznego kanału dokonywania zgłoszeń w Grupie Electrum.
 • Pana / Pani dane osobowe przekazujemy także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Jak długo będziemy przechowywać Pana / Pani dane
  Pani / Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres konieczny do podjęcia działań w związku ze zgłoszonym naruszeniem, a ponadto przez okres umożliwiający realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę przetwarzania lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Czy podanie przez Pana / Panią danych jest obowiązkowe
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zgłoszenia naruszenia.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Pana / Pani danych
  Nie przetwarzamy Pana / Pani danych osobowych stosując zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 1. Kto jest administratorem Pana / Pani danych osobowych
  Jako Pana / Pani potencjalny Pracodawca/Współpracownik, my Electrum Concreo Sp. z o.o. jesteśmy administratorem Pana / Pani danych osobowych. Może Pan / Pani  skontaktować się z nami:
 • listownie, wysyłając pismo na adres: ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: iod@electrum.pl;
 • telefonicznie, pod numerem: 85 664 73 73.
 1. Jak może się Pan / Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
  Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za obszar ochrony danych osobowych, z którą może Pan / Pani skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących ochrony Pana / Pani danych osobowych:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: iod@electrum.pl;
 • listownie, wysyłając pismo na adres: ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok.
 1. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Pana / Pani dane
  Przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe w celu:
 • przeprowadzenia działań rekrutacyjnych zmierzających do zawarcia umowy o pracę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO) lub innego rodzaju umowy współpracy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
 • w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO;
 • w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i kwalifikacji potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku – podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes ( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego oraz bezpieczeństwa informacji w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego powierzchni biurowej budynku oraz terenu przed budynkiem, w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i twierdzeniami w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Jakie prawa przysługują Panu / Pani w związku z przetwarzaniem danych
  Przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:
 • prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Pana / Panią zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 • prawo dostępu do Pana / Pani danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo sprostowania Pana / Pani danych;
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
 • prawo przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Komu przekazujemy Pana / Pani dane
  Pana / Pani dane osobowe ujawniamy innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Electrum w związku z realizacją umów, a także naszym partnerom, z którymi współpracujemy w ramach realizacji procesów rekrutacyjnych oraz podwykonawcom, np. dostawcom usług IT, firmom rekrutacyjnym, księgowym, firmom świadczącym usługi doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Jak długo będziemy przechowywać Pana / Pani dane
  Pana / Pani dane osobowe przetwarzamy w następujących okresach:
 • w zakresie celów określonych w 3 pkt 1) – 2) przez okres przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji;
 • w zakresie celów określonych w 3 pkt 3) – 4) przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • w zakresie celu określonego w 3 pkt 5) przez okres przedawnienia roszczeń.
 1. Czy podanie przez Pana / Panią danych jest obowiązkowe
  W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Kodeksu Pracy lub innych przepisów prawa, podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do zawarcia umowy o pracę lub wykonania nałożonego na nas obowiązku prawnego. Zgodę rozumiemy, jako dobrowolne Pani / Pana działanie wyrażone poprzez przesłaniem do nas swoich dokumentów aplikacyjnych w związku z ofertą pracy.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Pana / Pani danych
  Nie przetwarzamy Pana / Pani danych osobowych stosując zautomatyzowane podejmowanie decyzji,  w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 1. Kto jest administratorem Pana / Pani danych osobowych
  Jako Pana / Pani Pracodawca Electrum Concreo Sp. z o.o. jesteśmy administratorem Pana / Pani danych osobowych. Może Pan / Pani  skontaktować się z nami:
 • listownie, wysyłając pismo na adres: ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: iod@electrum.pl;
 • telefonicznie, pod numerem: 85 664 73 73.
 1. Jak może się Pan / Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
  Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za obszar ochrony danych osobowych, z którą może Pan / Pani skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących ochrony Pana / Pani danych osobowych:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: iod@electrum.pl;
 • listownie, wysyłając pismo na adres: ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok.
 1. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Pana / Pani dane
  Przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe w celu:
 • wykonania umowy o pracę oraz realizacji wynikających z niej praw i obowiązków, w tym wypłaty wynagrodzenia, ewentualnego przyznawania świadczeń socjalnych, prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz Kodeks pracy, a w zakresie danych wykraczających poza dane wskazane w Kodeksie pracy podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wykonywania naszych obowiązków prawnych w zakresie ubezpieczenia społecznego i podatków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
 • udostępnienia i obsługi, w tym rozliczenia kosztu, świadczeń dodatkowych oferowanych przez nas lub podmioty współpracujące z nami, których może Pan / Pani być beneficjentem, w szczególności związanych z korzystaniem z opieki medycznej, ubezpieczeń dodatkowych, kart sportowych i innych benefitów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykorzystania efektów Pana / Pani pracy do doskonalenia, weryfikacji i prezentacji naszych usług, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na podnoszeniu jakości świadczonych usług i realizacji postanowień umów zawartych z naszymi kontrahentami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • opublikowania Pana / Pani danych obejmujących imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, numery telefonów służbowych, biuro, stanowisko, miejsce w strukturze organizacyjnej, wizerunek – o ile zdecyduje się Pan / Pani zamieścić swoje zdjęcie, w portalach i systemach wewnętrznych grupy kapitałowej Electrum, a także w innych narzędziach informatycznych stosowanych przez nas lub inne podmioty należące do grupy kapitałowej Electrum, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz prawnie uzasadnionego interesu innych podmiotów należących do grupy kapitałowej Electrum, polegającego na ułatwieniu komunikacji i współpracy wewnątrz grupy kapitałowej Electrum (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prezentowania Pana / Pani jako naszego przedstawiciela w relacjach z naszymi kontrahentami w zakresie obowiązków służbowych będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na realizacji postanowień umów zawartych z naszymi kontrahentami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego oraz bezpieczeństwa informacji w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego powierzchni biurowej budynku, terenu przed budynkiem oraz na terenie naszych kontraktów/budów a także stosowaniem kontroli wstępu do pomieszczeń, w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i twierdzeniami w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Jakie prawa przysługują Panu / Pani w związku z przetwarzaniem danych
  Przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:
 • prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Pana / Panią zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 • prawo dostępu do Pana / Pani danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo sprostowania Pana / Pani danych;
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
 • prawo przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Komu przekazujemy Pana / Pani dane
 • Pana / Pani dane osobowe ujawniamy innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Electrum w związku z realizacją umów, a także naszym partnerom, z którymi współpracujemy w ramach realizacji procesów dotyczących spraw personalnych np. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, ubezpieczeń dodatkowych, kart sportowych i innych benefitów, firmom szkoleniowym, firmom archiwizacyjnym, kancelariom prawnym, firmom IT.
 • Pana / Pani dane osobowe przekazujemy także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Jak długo będziemy przechowywać Pana / Pani dane
  Pana / Pani dane osobowe przetwarzamy w następujących okresach:
 • w zakresie celów określonych w 3 pkt 1) – 2) przez okres przechowywania dokumentacji pracowniczej określony w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, z zastrzeżeniem danych przetwarzanych na podstawie zgody, które będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania zgody;
 • w zakresie celu określonego w 3 pkt 3) przez okres trwania stosunku pracy;
 • w zakresie celów określonych w 3 pkt 4) – 7) przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • w zakresie celu określonego w 3 pkt 8) przez okres przedawnienia roszczeń.
 1. Czy podanie przez Pana / Panią danych jest obowiązkowe
  W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Kodeksu pracy lub innych przepisów prawa, podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do zawarcia umowy o pracę lub wykonania nałożonego na nas obowiązku prawnego. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie stosunku pracy lub wykonanie  przez nas obowiązków prawnych. W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak uniemożliwić pracownikowi skorzystanie z dodatkowych benefitów.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Pana / Pani danych
  Nie przetwarzamy Pana / Pani danych osobowych stosując zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 1. Kto jest administratorem Pana / Pani danych osobowych
  My, Electrum Concreo Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku  jesteśmy Administratorem Pana / Pani danych osobowych. Może Pan / Pani skontaktować się z nami:
 • listownie, wysyłając pismo na adres: Watykańska 13, 15-638 Białystok
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: iod@electrum.pl
 • telefonicznie, pod numerem: +48 85 664 73 73, tel. +48 85 664 73 72
 1. Jak może się Pan / Pani skontaktować z inspektorem ochrony danych
  Wyznaczyliśmy osobę pełniącą funkcję inspektora ochrony danych, z którym może Pan / Pani skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących ochrony Pana / Pani danych osobowych:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: iod@electrum.pl
 • listownie, wysyłając pismo na adres: Watykańska 13, 15-638 Białystok
 1. Jakie Pana / Pani dane przetwarzamy i z jakich źródeł je pozyskujemy
  W związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy możemy przetwarzać następujące kategorie Pana / Pani danych osobowych:
 • dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, stanowisko, pełniona funkcja, numer PESEL lub data urodzenia;
 • dane rejestrowe: NIP, REGON;
 • dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres korespondencyjny;
 • dane finansowe: numer rachunku bankowego.

  Pana / Pani dane osobowe pozyskujemy od podmiotu, który Pan / Pani reprezentuje lub na rzecz którego Pan / Pani działa, a także z publicznie dostępnych źródeł (np. KRS oraz CEIDG).
 1. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Pana / Pani dane
  Przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jest Pan / Pani stroną umowy) lub realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prawidłowym wykonywaniu umowy ( osób współpracujących z nami w imieniu klienta/kontrahenta podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej ((podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • weryfikacji występowania konfliktu interesów, będącej realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na unikaniu konfliktów interesów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i twierdzeniami w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Jakie prawa przysługują Panu / Pani w związku z przetwarzaniem danych
  Przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:
 • prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Pana / Panią zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 • prawo dostępu do Pana / Pani danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo sprostowania Pana / Pani danych;
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
 • prawo przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Komu przekazujemy Pana / Pani dane
 • Pana / Pani dane osobowe ujawniamy innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Electrum na podstawie zawartych umów, a także naszym partnerom, z którymi współpracujemy w ramach realizacji procesów oraz podwykonawcom, np. dostawcom usług IT, naszym pracownikom i współpracownikom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
 • Pana / Pani dane osobowe przekazujemy także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Nie przekazujemy Pana / Pani danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 1. Jak długo będziemy przechowywać Pana / Pani dane
  Pana / Pani dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy, a ponadto przez okres umożliwiający realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę przetwarzania lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Czy podanie przez Pana / Panią danych jest obowiązkowe
  Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Pana / Pani danych
  Nie przetwarzamy Pana / Pani danych osobowych stosując zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 1. Kto jest administratorem Pana / Pani danych osobowych
  My Electrum Concreo Sp. z o.o. jesteśmy administratorem Pana / Pani danych osobowych. Może Pan / Pani  skontaktować się z nami:
 • listownie, wysyłając pismo na adres: ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: iod@electrum.pl;
 • telefonicznie, pod numerem: 85 664 73 73.
 1. Jak może się Pan / Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
  Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za obszar ochrony danych osobowych, z którą może Pan / Pani skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących ochrony Pana / Pani danych osobowych:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: iod@electrum.pl;
 • listownie, wysyłając pismo na adres: ul. Watykańska 13, 15-638 Białystok.
 1. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy Pana / Pani dane
  Przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe w celu:
 • wykonania umowy zlecenie oraz realizacji wynikających z niej praw i obowiązków, w tym wypłaty wynagrodzenia, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonywania naszych obowiązków prawnych w zakresie ubezpieczenia społecznego i podatków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO);
 • udostępnienia i obsługi, w tym rozliczenia kosztu, świadczeń dodatkowych oferowanych przez nas lub podmioty współpracujące z nami, których może Pan / Pani być beneficjentem, w szczególności związanych z korzystaniem z opieki medycznej, ubezpieczeń dodatkowych, kart sportowych i innych benefitów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykorzystania efektów zrealizowanych przez Pana / Panią zadań do doskonalenia, weryfikacji i prezentacji naszych usług, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na podnoszeniu jakości świadczonych usług i realizacji postanowień umów zawartych z naszymi kontrahentami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • opublikowania Pana / Pani danych obejmujących imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, numery telefonów służbowych, biuro, stanowisko, miejsce w strukturze organizacyjnej, wizerunek – o ile zdecyduje się Pan / Pani zamieścić swoje zdjęcie, w książce adresowej Grupy kapitałowej Electrum dostępnej dla personelu podmiotów należących do Grupy kapitałowej Electrum, a także w innych narzędziach informatycznych stosowanych przez nas lub inne podmioty należące do Grupy kapitałowej Electrum, będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz prawnie uzasadnionego interesu innych podmiotów należących do Grupy kapitałowej Electrum, polegającego na ułatwieniu komunikacji i współpracy wewnątrz Grupy kapitałowej Electrum (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prezentowania Pana / Pani jako naszego przedstawiciela w relacjach z naszymi kontrahentami w zakresie obowiązków służbowych będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na realizacji postanowień umów zawartych z naszymi kontrahentami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego oraz bezpieczeństwa informacji w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego powierzchni biurowej, a także stosowaniem kontroli wstępu do pomieszczeń oraz imiennych identyfikatorów, w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i twierdzeniami w wykonaniu naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Jakie prawa przysługują Panu / Pani w związku z przetwarzaniem danych
  Przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:
 • prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie. Wycofanie przez Pana / Panią zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 • prawo dostępu do Pana / Pani danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo sprostowania Pana / Pani danych;
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, mającego za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes;
 • prawo przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Komu przekazujemy Pana / Pani dane
 • Pana / Pani dane osobowe ujawniamy innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Electrum w związku z realizacją umów, a także naszym partnerom, z którymi współpracujemy w ramach realizacji procesów dotyczących spraw personalnych np. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, ubezpieczeń dodatkowych, kart sportowych i innych benefitów, firmom szkoleniowym, firmom archiwizacyjnym, kancelariom prawnym, firmom IT.
 • Pana / Pani dane osobowe przekazujemy także uprawnionym do tego organom lub instytucjom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Jak długo będziemy przechowywać Pana / Pani dane
  Pana / Pani dane osobowe przetwarzamy w następujących okresach:  
 • w zakresie celów określonych w ust. 3 pkt 1) – 2) przez okres przechowywania dokumentacji określony przepisami prawa;
 • w zakresie celu określonego w ust. 3 pkt 3) przez okres obowiązywania umowy zlecenie;
 • w zakresie celów określonych w ust. 3 pkt 4) – 7) przez okres umożliwiający realizację prawnie uzasadnionego interesu lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • w zakresie celu określonego w ust. 3 pkt 8) przez okres przedawnienia roszczeń.
 1. Czy podanie przez Pana / Panią danych jest obowiązkowe
 • W zakresie w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie przepisów regulujących obowiązki w zakresie ubezpieczenia społecznego i podatków, podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do zawarcia umowy zlecenie lub wykonania nałożonego na nas obowiązku prawnego. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy zlecenie lub wykonanie przez nas obowiązków prawnych.
 • W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może jednak uniemożliwić zawarcie umowy zlecenie lub skorzystanie z dodatkowych benefitów. Jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, zgodę może Pan / Pani wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie jednak mieć wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Pana / Pani danych
  Nie przetwarzamy Pana / Pani danych osobowych stosując zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Skip to content